Transcript of Harnaaz Sandhu’s final message as Miss Universe – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Harnaaz Sandhu trong cương vị Hoa hậu Hoàn vũ:

I was 17 when I first stepped onto a stage and since that day becoming Miss Universe was my goal. Like being given the megaphone (1) on a worldwide stage to present the topic of mental equity (2) before world leaders, asking them to keep this conversation ongoing (3). Thank you Amy, Paula, Khun Anne and Esther and the entire Miss Universe Organization for loving me immensely (4) and helping me to make my voice heard.

To my mom, dad, family, friends and everyone who has inspired me on this quest you are forever in my heart. To my beloved country of India, I promise to keep making you proud. To the next Miss Universe, remember to live this year to the fullest (5) because tomorrow is never promised. Namaste Universe!

VOCABULARY & GRAMMAR:

(1) megaphone /ˈmeɡəfəʊn/ (n): loa phát thanh

(2) mental equity /ˈmentl ˈekwəti/ (n) => equity in mental health: công bằng về sức khỏe tinh thần

(3) ongoing /ˈɒnɡəʊɪŋ/ (adj): tiếp tục tồn tại, tiếp tục phát triển

(4) immensely /ɪˈmensli/: cực kì, vô cùng, rất nhiều

enormously /ɪˈnɔːməsli/ = extremely

(5) to the fullest = at the highest level: đến mức độ cao nhất

=> live your life to the fullest: sống hết mình

Quotes:“Live life to the fullest, and focus on the positive.” – Matt Cameron

Danh ngôn: “Hãy luôn sống hết mình, và tập trung vào những điều tích cực.” – Matt Cameron

BÀI TẠM DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu là năm 17 tuổi và kể từ ngày đó, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là mục tiêu của tôi. Giống như được trao chiếc loa phóng thanh trên sân khấu toàn cầu để trình bày về chủ đề Bình đẳng tinh thần trước các nhà lãnh đạo thế giới, yêu cầu họ tiếp tục cuộc trao đổi về vấn đề này. Cảm ơn Amy, Paula, Khun Anne và Esther và toàn thể Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vì đã yêu thương tôi vô cùng và giúp tôi nói lên tiếng nói của mình.

Gửi tới bố, mẹ, gia đình, bạn bè của tôi và tất cả những người đã truyền cảm hứng cho tôi trong nhiệm vụ này, mọi người mãi mãi ở trong trái tim tôi. Gửi tới đất nước Ấn Độ thân yêu của tôi, tôi hứa sẽ tiếp tục làm bạn tự hào. Gửi đến Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo, hãy nhớ sống hết mình vì ngày mai không bao giờ được hứa hẹn trước. Cảm ơn Vũ trụ!

XEM THÊM | READ MORE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *