Transcript of Andrea Meza’s final message as Miss Universe – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Andrea Meza trong cương vị Hoa hậu Hoàn vũ:

I came here on a mission (1) to prove to the world that perfection (2) does not exist. Flawlessness (3) stops us from recognizing that what we have inside of us is enough (4). During my reign, I was able to raise awareness (5) about free and secure (5) HIV/AIDS testing. And I’ll never forget my first appearance as Miss Universe promoting the Covid-19 pandemic.

Thanks to medical professionals (7) tonight we are able to celebrate the 70th Miss Universe competition. Before I go, I’d like to thank the following: Lupita Jones, Marco and the entire team at Mexicana Universal (8); Paula Shugard and Esther Swan, thank you for being an inspiration (9); My family for always believing in me.

To the next Miss Universe, you were chosen for a reason, never forget who you are and why you’re here.

VOCABULARY & GRAMMAR:

(1) mission /ˈmɪʃn/ (n): sứ mệnh, nhiệm vụ

(2) perfection /pəˈfekʃn/ (n): sự hoàn hảo, sự tuyệt mỹ

(3) flawless /ˈflɔːləs/ (adj) = perfect: hoàn hảo, hoàn mỹ

=> flawlessness = perfection

(4) enough /ɪˈnʌf/ (adj): đủ, cần bao nhiêu có bấy nhiêu

  • S + to be + adj + enough + (for SO) + to V
  • S + V + adv + enough + (for SO) + to V
  • S + V + enough + noun + (for SO) + to V

(5) awareness /əˈweənəs/ (n): sự nhận thức, có kiến thức

=> raise awareness about + ST: nâng cao nhận thức về vấn đề gì đó

(6) secure /sɪˈkjʊə(r)/ (adj): an tâm, yên tam, bảo đảm

(7) professional /prəˈfeʃənl/ (adj): chuyên nghiệp

  • professional /prəˈfeʃənl/ (n): người chuyên nghiệp, chuyên gia

=> medical professional (n): chuyên gia lĩnh lực y tế

(8) Mexicana Universal = Miss Universe Mexico: Tổ chức/Cuộc thi tìm kiếm Hoa hậu Hoàn vũ Mexico

(9) inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/ (n): nguồn cảm hứng

BÀI TẠM DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Tôi đến đây với sứ mệnh chứng minh cho thế giới thấy rằng sự hoàn hảo không tồn tại. Sự hoàn hảo ngăn chúng ta nhận ra rằng những gì chúng ta có bên trong mình là đủ. Trong thời gian đương nhiệm, tôi có thể nâng cao nhận thức về xét nghiệm HIV/AIDS miễn phí và an toàn. Và tôi sẽ không bao giờ quên lần xuất hiện đầu tiên của mình với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra giữa đại dịch Covid-19.

Cảm ơn các chuyên gia y tế để tối nay chúng ta có thể kỷ niệm 70 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trước khi kết thúc nhiệm kì, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người sau: Lupita Jones, Marco và toàn bộ đội ngũ tại Mexicana Universal; Bà Paula Shugard và Esther Swan, cảm ơn vì đã trở thành nguồn cảm hứng cho tôi; cảm ơn Gia đình tôi đã luôn tin tưởng vào tôi.

Gửi đến Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo, bạn được chọn là có lý do, đừng bao giờ quên bạn là ai và tại sao bạn ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *