Transcript of Anntonia Porsild’s final message as Miss Supranational – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Anntonia Porsild trong cương vị Hoa hậu Siêu quốc gia:

Sawasdee-ka,

I’m Anntonia Porsild – Your Miss Supranational 2019. My reign as Miss Supranational has been an unforgettable and unpredictable experience, but it is nothing compared to (1) the effect it has had on millions of people around the world that has been left in the worst ways we can possibly imagine.

Even despite the unfortunate event of the global pandemic (2), with every idea or thought I had I want to thank Gerhard, Andre (3) and Miss Supranational Organization for always showing me the tremendous (4) love and support throughout my entire reign, and with their platform that has given me the strength and confidence to use my voice for those who feel unheard. I want to thank my mom, dad, brother – Pilas and my team for always being the shining light on days I did not believe in myself, for always reminding me to do everything with my heart and with good intentions (5), for always telling me that everything worth having does not come easy (6). I am who I am today because of their love and support. And everyday I strive (7) to the best version of myself, to not only represent this organization and myself, but as the outcome (8) of their teaching and wisdom (9) to share with the rest of the world.

I want to thank all my fans around the world for your love and support; and to my country – Thailand, for allowing me to represent our beautiful land of smiles with pride.

Khaawp khun – ka.VOCABULARY & GRAMMAR:

(1) nothing compared to (idoms): không gì có thể so sánh với …, không là gì so với …

Cấu trúc: S + be as nothing to = be as nothing compared to + ST/SO

hoặc: It is be nothing (compared) to + ST/SO

Ví dụ: These new crowns are as nothing compared to his groundbreaking early works.

(Những chiếc Vương miện mới này không là gì so với những tác phẩm đầu tiên mang tính đột phá của ông.)

(2) global pandemic  /ˈɡləʊbl pænˈdemɪk/ (n): đại dịch toàn cầu (ám chỉ đại dịch Covid-19).

(3) – Gerhard: tên đầy đủ là Gerhard Parzutka Von Lipinsky – Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Siêu Quốc gia

Andre tên đầy đủ là Andre Sleigh – Giám đốc sáng tạo của cuộc thi

(4) tremendous /trəˈmendəs/ (adj) = huge: to lớn, vĩ đại, phi thường

(5) intention /ɪnˈtenʃn/ (n) = purpose: ý định, mục đích

(6) everything worth having doesn’t come easy (quotes): Mọi thứ đáng có sẽ không đến dễ dàng

(7) strive /straɪv/ (v): cố gắng, phấn đấu, đấu tranh

(8) outcome /ˈaʊtkʌm/ (n) = result: thành quả, kết quả

(9) wisdom /ˈwɪzdəm/ (n): sự hiểu biết, sự thông thái

(10) – Sawasdee-ka: Xin chào! (tiếng Thái)

       – Khaawp khun-ka: Cảm ơn! (tiếng Thái)BÀI TẠP DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Xin chào,

Tôi là Anntonia Porsild – là Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 của các bạn đây. Nhiệm kì Hoa hậu Siêu quốc gia của tôi là một trải nghiệm khó quên và không thể đoán trước được, nhưng nó không là gì so với ảnh hưởng mà hàng triệu người trên thế giới đã bị bỏ lại theo những cách tồi tệ nhất chúng ta có thể tưởng tượng.

Ngay cả khi đại dịch không may xảy ra toàn cầu, với mọi ý niệm hay suy nghĩ của tôi, tôi muốn cảm ơn Ngài Gerhard, Ngài Andre và Tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia đã luôn cho tôi thấy được tình yêu và sự ủng hộ to lớn trong suốt thời gian đương nhiệm của tôi, và với nền tảng của họ đã cho tôi sức mạnh và sự tự tin để sử dụng tiếng nói của mình cho những người cảm thấy không được lắng nghe. Tôi muốn cảm ơn mẹ, bố, anh trai của tôi là Pilas và nhóm của tôi đã luôn là ánh sáng soi rọi vào những ngày tôi cảm thấy không tin vào bản thân mình, vì đã luôn nhắc nhở tôi làm mọi thứ với trái tim và mục đích tốt đẹp, vì đã luôn nói với tôi rằng mọi thứ đáng có sẽ không đến dễ dàng. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ tình yêu và sự ủng hộ của họ. Và hàng ngày, tôi cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, để không chỉ đại diện cho Tổ chức này và bản thân tôi, mà còn là thành quả của sự chỉ dạy và hiểu biết của họ để chia sẻ với phần còn lại của thế giới.

Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ của tôi trên khắp thế giới vì tình yêu và sự ủng hộ của các bạn; và cảm ơn đến đất nước của tôi – Thái Lan, vì đã cho phép tôi đại diện cho vùng đất xinh đẹp của những nụ cười với tất cả niềm tự hào.

1 bình luận

  1. NGUYỄN TIẾN ANH

    hôm nay làn đầu tiên em biết đến ”Learn English w.Beauty Queen”. Thật sự trang rất bổ ích , em rất thích . em sẽ thường xuyên cập nhật trang để học thêm được nhiều từ mới hơn . Many thanks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *