Transcript of Stefania’s final message as Miss Universe – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Stefania Fernandez trong cương vị Hoa hậu Hoàn vũ:

This year has been amazing for me. So many great experiences and adventures (1) from leaving New York to travel to learn that and working with people affected (2) by HIV/AIDS. I will never forget a second. Mr Trump, the Miss Universe Organization, an especially large thank you for this grand opportunity and for believing in (3) me. You will always be in my heart (4). I’ve grown so much and learnt that no matter (5) how much you have, without humility (6), you will not succeed (7).

Más que nada, les quiero dar las gracias a mi dios y mi virgen, a mi familia y mi angelita Estefania, a mi querido país Venezuela. Los amo!

VOCABULARY & GRAMMAR:

(1) adventure /ədˈventʃə(r)/ (n): sự phiêu lưu

(2) affect /əˈfekt/ (v): ảnh hưởng đến 1 ai đó, tác động đến ai đó

Rút gọn mệnh đề quan hệ:

Working with people who were affected by HIV/AIDS.

=> Working with people affected by HIV/AIDS.

(3) believe in SO/ST (v): tin tưởng ai đó/điều gì đó

Từ này cũng xuất hiện trong Final Speech của Miss Universe 2008 – Dayana Mendoza

(4) in one’s heart: trong thâm tâm, trong trái tim

=> from the bottom of one’s heart: tự đáy lòng

Từ này cũng xuất hiện trong Final Speech của Miss Universe 2018 – Catriona Gray

(5) no matter /nəʊ ˈmætə(r)/ : chẳng sao cả, chẳng hề gì, không quan trọng

=> *** No matter who/ what / where … + S + V: bất kể ai, cái gì, ở đâu, …

No matter who = whoever; No matter what = whatever

=> *** No matter how much/ how many + S + V: bất kể nhiều như thế nào

Ex: No matter how much you have, without humility, you will not succeed. (Bất kể bạn có được bao nhiêu, nếu không có sự khiêm nhường, bạn sẽ không thành công)

=> *** No matter how + adjective + Subject + to BE

Ex: They don’t last long no matter how careful you are.

(6) humility /hjuːˈmɪləti/ (n): sự khiêm tốn

=> humble /ˈhʌmbl/ (adj): khiêm tốn = modest /ˈmɒdɪst/ (adj)

(7) succeed /səkˈsiːd/ (v): thành công

=> success /səkˈses/ (n): sự thành công

BÀI TẠP DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Năm nay thật tuyệt vời đối với tôi. Nhiều Có quá nhiều trải nghiệm và những cuộc phiêu lưu tuyệt vời từ lúc rời New York để khám phá và học hỏi, và làm việc với những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tôi sẽ không bao giờ quên một giây phút nào. Mr Trump, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, một lời cảm ơn đặc biệt lớn cho cơ hội lớn này và đã tin tưởng vào tôi. Bạn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi. Tôi đã trưởng thành rất nhiều và học được rằng dù bạn có nhiều bao nhiêu, không có sự khiêm tốn, bạn sẽ không thành công.

Hơn bất cứ điều gì, tôi muốn cảm ơn Thần của tôi và Thần Trinh nữ của tôi, gia đình tôi và thiên thần nhỏ Estefania của tôi, đất nước Venezuela thân yêu của tôi. Tôi yêu họ!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *