Group 1: Gabriela Tafur (COLOMBIA) & Júlia Horta (BRAZIL)

Colombia: How do you feel in a swimsuit (1)?

Brazil: I’m really comfortable (2) in a swimsuit because I think this is me, this is real me. And I don’t know if it’s sexy, but I love my body, like I feel my body tells my story and everything that I do and how I take care of (3) myself.

Colombia: I think a swimsuit is empowering (4) because it shows your body. You don’t have a mask (5) on, you show your true self (6).

Brazil: And I think this is not only like have great Abs (7).

Colombia: Exactly.

Brazil: Be confident with your body.

Colombia: We shouldn’t wear swimsuits to compare each other. But to just feel good and show what we have. I mean Love and Self-love (8) is the most important thing.

Group 2: Sharon Pieksma (NETHERLANDS) & Gazini Ganados (PHILIPPINES)

Netherlands: Can you share some of your affirmations (9)?

Philippines: Some of my affirmations are most usually that you’re enough, you’re beautiful, you got it and that you’re unique (10). So we have that’s why we have our own names because we have our own identity (11), and that’s what makes us go out in the world and shine. So that’s the usual thing that I say to myself. How do you look after (3) your mental (12) health?

Netherlands: I also do meditate (13), I love to meditate. I really had to learn it because before I couldn’t do it. I was like… that’s so true.

When do you feel really strong?

Philippines: I feel really strong when I work out (14) in the morning. You know? When you get the endorphins (15) kicking in your body right? And I guess I can feel like I can do about anything all throughout the day. So you spend time in the gym? most of the time?

Netherlands: Yeah, but I also love to be active and also I love the sun, I love the beach.

Philippines: You should try to visit the Philippines.

Netherlands: Yeah I really want to visit.

Group 3: Shubila Stanton (TANZANIA) & Hoàng Thị Thùy (VIETNAM)

Vietnam: What do you think about the swimsuit competition?

Tanzania: Well I find that’s the best part for the competition because it makes me to be who I am. I am walking comfortably, fast, and people can see the beauty in me even when I stretch (16) for my legs. People can get to see everything in me. Being healthy in the body. Does it require (17) also your mind to be healthy as well?

Vietnam: I agree with that. Because when I did Yoga, it’s not only for my body, it’s also for my mind and my soul. Now I just do so many things like I do boxing, Yoga and meditation (13); and the gym also.

Tanzania: Oh, you didn’t tell me you do boxing.

Vietnam: Yes, I do boxing also.

Like this, like this, not like this, … And you can do your elbow (18) like this.

VOCABULARY

(1) swimsuit /ˈswɪmsuːt/ (n): đồ bơi 1 mảnh hoặc 2 mảnh (thường dùng cho giới nữ)

=> swimwear /ˈswɪmweə(r)/ (n): đồ bơi (dành cho cả nam & nữ)

(2) comfortable /ˈkʌmftəbl/ hoặc /ˈkʌmfətəbl/ (adj): thoải mái, dễ chịu

=> comfortably /ˈkʌmftəbli/ (adj): một cách thoải mái, ko có vấn đề gì

(3) take care of SO/ ST/ yourself (v) = care for = look after (v): chăm sóc cho ai đó/chính mình

(4) empower /ɪmˈpaʊə(r)/ (v): truyền, trao quyền

(5) mask /mɑːsk/ (n): mặt nạ

(6) true self (n): bản chất đúng, đúng bản chất

(7) Abs (viết tắt của Abdominal muscles) /æbˈdɒmɪnl/ (n): cơ bụng

(8) self-love /ˌself ˈlʌv/ (n): tinh thần cầu tiến (từ hiếm)

(9) affirmation /ˌæfəˈmeɪʃn/ = confirmation /ˌkɒnfəˈmeɪʃn/ (n): sự khẳng định, sự quả quyết

(10) unique /juˈniːk/ (adj): độc nhất, chỉ có 1, độc nhất vô nhị

(11) identity /aɪˈdentəti/ (v): nhân dạng, bản sắc

(12) mental /ˈmentl/ (adj): thuộc về tinh thần, liên quan đến tinh thần

(13) meditate /ˈmedɪteɪt/ (v): thiền định, ngồi thiền, trầm ngâm trầm tư, suy nghĩ sâu sắc

=> meditation /ˌmedɪˈteɪʃn/ (n): sự thiền định, việc ngồi thiền

(14) work out /ˈwɜːk aʊt/ (v): tập thể dục

=> workout (n): việc tập thể dục

(15) endorphin /enˈdɔːfɪn/ (n): tên 1 loại hóc môn giúp bạn hạnh phúc & hưng phấn, được tiết ra khi tập thể dục

(16) stretch /stretʃ/ (v): duỗi ra, giãn ra, kéo dài, mở rộng ra

=> stretch one’s legs: duỗi chân đứng lên (sau khi ngồi nhiều)

(17) require /rɪˈkwaɪə(r)/ (v): phụ thuộc vào, đòi hỏi 1 điều gì đó bắt buộc

(18) elbow /ˈelbəʊ/ (n): khuỷu tay – Từ này xuất hiện trong Bài 09 – Á hậu Hoàn vũ 2018 – Tamaryn Green đưa ra lời khuyên chống COVID-19

BÀI TẠM DỊCH ĐẦY ĐỦ:

Nhóm 1: Gabriela Tafur (COLOMBIA) & Júlia Horta (BRAZIL)

Colombia: Bạn cảm thấy thế nào trong bộ đồ bơi?

Brazil: Tôi thực sự thoải mái khi mặc đồ bơi bởi vì tôi nghĩ đây là tôi, đây thật sự là tôi. Và tôi không biết liệu nó có quá gợi cảm không, nhưng tôi yêu cơ thể của mình, như tôi cảm thấy cơ thể mình kể câu chuyện của tôi và mọi thứ tôi làm và cách tôi chăm sóc bản thân.

Colombia: Tôi nghĩ rằng một bộ đồ bơi là trao năng lượng vì nó cho thấy cơ thể của bạn. Bạn không phải đeo lên lớp mặt nạ nào, bạn thể hiện con người thật của mình.

Brazil: Và tôi nghĩ rằng điều này không chỉ cho thất chúng ta có cơ bụng tuyệt vời.

Colombia: Chính xác.

Brazil: Hãy tự tin với cơ thể của bạn.

Colombia: Chúng ta không nên mặc đồ bơi để so sánh với nhau. Chỉ nên cảm thấy vui vẻ và thể hiện những gì chúng ta có. Ý tôi là Tình yêu và Tinh thần cầu tiến là điều quan trọng nhất.

Nhóm 2: Sharon Pieksma (HÀ LAN) & Gazini Ganados (PHILIPPINES)

Hà Lan: Bạn có thể chia sẻ một số lời quả quyết định của bạn?

Philippines: Một số lời quả quyết của tôi thường là bạn có đủ, bạn xinh đẹp, bạn hiểu điều đó và bạn là duy nhất. Vì vậy, chúng ta có lý do tại sao chúng ta có tên riêng bởi vì chúng tôi có bản sắc riêng của chúng ta, và đó là những gì làm cho chúng tôi đi ra ngoài thế giới và tỏa sáng. Vì vậy, đó là điều bình thường mà tôi nói với bản thân mình. Làm thế nào để bạn chăm sóc sức khỏe tâm thần của bạn?

Hà Lan: Tôi cũng tập thiền, tôi thích thiền. Tôi thực sự phải học nó bởi vì trước khi tôi không thể làm được. Tôi giống như … điều đó rất đúng.

Khi nào bạn cảm thấy thực sự mạnh mẽ?

Philippines: Tôi cảm thấy thực sự mạnh mẽ khi tập thể dục vào buổi sáng. Bạn biết không? Khi bạn tiết ra hóc môn endorphin giúp đẩy cơ thể của bạn tích cực lên phải không? Và tôi tin chắc rằng tôi cảm thấy như tôi có thể làm mọi thứ trong suốt cả ngày. Bạn dành thời gian trong phòng tập thể dục? hầu hết thời gian?

Hà Lan: Vâng, nhưng tôi cũng thích được hoạt động và tôi cũng yêu mặt trời, tôi yêu bãi biển.

Philippines: Bạn nên thử đến thăm Philippines.

Hà Lan: Vâng tôi thực sự muốn đến thăm.

Nhóm 3: Shubila Stanton (TANZANIA) & Hoàng Thị Thùy (VIỆT NAM)

Việt Nam: Bạn nghĩ gì về phần thi áo tắm?

Tanzania: Vâng, tôi thấy đó là phần tuyệt nhất trong cuộc thi bởi vì nó khiến tôi là chính mình. Tôi sải bước một cách thoải mái, nhanh chóng và mọi người có thể nhìn thấy vẻ đẹp trong tôi ngay cả khi tôi duỗi chân đứng lên. Mọi người có thể nhìn thấy mọi thứ trong tôi. Hãy khỏe mạnh trong cơ thể. Có phải nó cũng đòi hỏi tâm trí của bạn phải khỏe mạnh?

Việt Nam: Tôi đồng ý với điều đó. Bởi vì khi tôi tập Yoga, nó không chỉ cho cơ thể tôi, mà còn cho cả tâm trí và tâm hồn tôi. Bây giờ tôi làm rất nhiều thứ như tôi tập đấm bốc, Yoga và thiền định; và tập gym nữa.

Tanzania: Ồ, bạn đã không nói với tôi rằng bạn tập đấm bốc.

Việt Nam: Vâng, tôi cũng chơi đấm bốc.

Như thế này, như thế này, không phải như thế này, … Và bạn có thể làm khuỷu tay của bạn như thế này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *