Tonight, I relinquish (1) my title of Miss International Queen 2018. I experienced the most wonderful and meaningful time of my life. When I was crowned Miss International Queen 2018, I used to (2) think I was too small to achieve (3) something great for the world, or be able to (4) protect the people I love. But in the past year, I have achieved the greatest things especially for the LGBT (5) World community (6). It was not believed that a Transgender (7) could be so beautiful and successful. I had a lot of success in my music, fashion and social activities in 2018. I believe I opened the door to the widening recognition (8) and openness (9) of the Transgender Community in Vietnam.

Today, my reign (10) as Miss International Queen 2018 will end, but that does not mean that I will not continue to fight for (11) the rights (12) and equality (13) of the LGBT Community around the world. I will keep trying and will work hard in my endeavors (14).

The winner tonight – Miss International Queen 2019 will join me to make a better world. Thank you.

VOCABULARY:

(1) relinquish /rɪˈlɪŋkwɪʃ/ (v): kết thúc, từ bỏ, nhường lại, giao lại

(2) used to + V : đã từng làm gì …

(3) achieve /əˈtʃiːv/ (v): đạt được, gặt hái được, hoàn thành

=> achievement /əˈtʃiːvmənt/ (n): thành tích

(4) be able to + V : có thể làm gì …

(5) LGBT /ˌel dʒiː biː ˈtiː/: esbian, Gay, Bisexual and Transgender: Đồng tính nữ, Đồng tính Nam, Lưỡng tính và Người chuyển giới

(6) community /kəˈmjuːnəti/ (n): cộng đồng

(7) Transgender /trænzˈdʒendə(r)/ (n): Người chuyển giới

(8) recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/ (n): sự công nhận

(9) openness /ˈəʊpənnəs/ (n): sự cởi mở

(10) reign /reɪn/ (v): nhiệm kì

=> reigning (adj): đương nhiệm

(11) fight for /faɪt/ (v): đấu tranh cho 1 điều gì đó

(12) right /raɪt/ (n): quyền, quyền lợi

(13) equality /iˈkwɒləti/ (n): sự bình đẳng

(14) endeavor /ɪnˈdevə(r)/ (n): sự cố gắng, nỗ lực (để làm 1 điều gì đó mới mẻ)

BÀI TẠM DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Tối nay, tôi chuyển giao danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 của mình. Tôi đã trải nghiệm khoảng thời gian tuyệt vời và ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Khi tôi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, tôi từng nghĩ mình quá nhỏ bé để đạt được điều gì đó tuyệt vời cho thế giới, hoặc có thể bảo vệ những người tôi yêu thương. Nhưng trong năm vừa qua, tôi đã đạt được những điều tuyệt vời nhất đặc biệt là dành cho cộng đồng LGBT Thế giới. Người ta không thể tin rằng một người chuyển giới có thể xinh đẹp và thành công đến thế. Tôi đã có rất nhiều thành công trong các âm nhạc, thời trang và hoạt động xã hội vào năm 2018. Tôi tin rằng tôi đã mở ra cánh cửa để lan tỏa sự công nhận và cởi mở cho Cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam.

Hôm nay, nhiệm kì với vai trò Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 của tôi sẽ kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi và sự bình đẳng của Cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và sẽ làm việc chăm chỉ trong những sự nỗ lực của mình.

Người chiến thắng tối nay – Miss International Queen 2019 sẽ cùng tôi làm nên một thế giới tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *