Transcript of Phương Khánh’s final message as Miss Earth – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Phương Khánh trong cương vị Hoa hậu Trái đất:

2018 has been one year for me is unforgettable (1) reign, filled with surprised (2) challenges (3), growth, happiness, tears and smiles. Winning Miss Earth was a dream come true (4) to me, especially for my beloved country – Vietnam. Today, I’m going to move on (5) to another chapter of my life. I would like to say Thanks to my Carousel family, especially to Mr. Ramon Monzon and Marla Rangers. Thank you to my family and friends for loving me unconditionally (6). To my successor (7), cherish (8) and enjoy every moment of the journey and keep the spirit (9) to carry the Miss Earth’s mission (10). For the last time, I stand here as your Miss Earth, as a friend, as a family and as a woman of the Earth. I love you and remember this: ”One small action multiplied (11) by million (12) people can transform (13) the world”. I am Nguyễn Phương Khánh – Miss Earth 2018 from Vietnam. Thank you and Salamat Po (14)!

VOCABULARY:

(1) unforgettable /ˌʌnfəˈɡetəbl/ (adj): đáng nhớ, không thể nào quên

Đồng nghĩa với: memorable /ˈmemərəbl/

(2) surprise /səˈpraɪz/ (n): cảm giác ngạc nhiên, sự ngạc nhiên

=> surprised /səˈpraɪzd/ (adj): ngạc nhiên, bất ngờ

(3) challenge /ˈtʃælɪndʒ/ (n): thử thách

(4) a dream come true (idioms): giấc mơ trở thành sự thật

(5) move on (v): tiến lên, bước đến, đi tiếp

(6) unconditionally /ˌʌnkənˈdɪʃənəli/ (adv): vô điều kiện

(7) successor /səkˈsesə(r)/ (n): người kế nhiệm

=> former /ˈfɔːmə(r)/ (n): người tiền nhiệm

(8) cherish /ˈtʃerɪʃ/ (v): yêu mến, yêu thương, trân trọng

(9) spirit /ˈspɪrɪt/ (n): tinh thần, tâm hồn

=> keep your spirits up (= stay cheerful): giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ

(10) mission /ˈmɪʃn/ (n): sứ mệnh, trọng trách, nhiệm vụ

(11) multiply /ˈmʌltɪplaɪ/ (v): nhân lên, tăng lên gấp bội, nhiều lần, làm tăng dần lên, làm sinh sôi nảy nở

CẤU TRÚC: Rút gọn mệnh đề quan hệ

One small action which is multiplied by million people can transform the world.

=> One small action multiplied by million people can transform the world.

Chúng ta rút gọn theo cách V-ed/V3 trong trường hợp động từ ở mệnh đề quan hệ đang ở thể bị động, nghĩa là Chủ ngữ bị/được thực hiện 1 điều gì đó.

Để rút gọn, ta lược bỏ đại từ quan hệ (ở đây là Which) và lược bỏ động từ to be, sau đó giữ nguyên động từ chính ở dạng V-ed/V3.

(12) million /ˈmɪljən/ (n): 1 triệu

=> billion /ˈbɪljən/ (n): 1 tỷ

(13) transform /trænsˈfɔːm/ (v): thay đổi hoàn toàn, biến đổi

(14) Salamat = Thank you: Cảm ơn trong tiếng Filipino (tiếng của người Philippines)

=> Salamat Po: Cách nói Cảm ơn 1 cách trịnh trọng

BÀI TẠM DỊCH ĐẦY ĐỦ SANG TIẾNG VIỆT:

Năm 2018 đã là một năm đương nhiệm không thể nào quên đối với tôi, đầy những thử thách bất ngờ, sự trưởng thành, hạnh phúc, nước mắt và cả nụ cười. Giành chiến thắng Hoa hậu Trái đất như là giấc mơ trở thành sự thật với tôi, đặc biệt là đối với đất nước thân yêu của tôi – Việt Nam. Hôm nay, tôi sẽ bước sang một chương khác của cuộc đời mình. Tôi muốn nói Cảm ơn gia đình Carousel, đặc biệt là với ông Ramon Monzon và Marla Rangers. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã yêu thương tôi vô điều kiện. Gửi đến người kế vị của tôi, trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc hành trình này và giữ tinh thần để thực hiện sứ mệnh của Hoa hậu Trái đất. Lần cuối cùng, tôi đứng ở đây với tư cách là Hoa hậu Trái đất của các bạn, như một người bạn, như một gia đình và là một người phụ nữ của Trái đất nầy. Tôi yêu các bạn và nhớ điều này: ”Một hành động nhỏ nhân với hàng triệu người có thể biến đổi thế giới”. Tôi là Nguyễn Phương Khánh – Hoa hậu Trái đất 2018 đến từ Việt Nam. Cảm ơn các bạn và Salamat Po!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *