Transcript of Demi’s final message as Miss Universe – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Demi-Leigh trong cương vị Hoa hậu Hoàn vũ:

Being Miss Universe exceeded (1) all my expectations (2). First, all the glory (3) goes to my heavenly Father (4) – Savior Jesus Christ, to my full parent and my sister Franje, I am everything I am because of you, then your love and support has enormous (5) seening (6).

To Paula Shugard, thank you for believing in dreams and empowering (7) women worldwide. Sarah, Hailey, Sophia & Kara, sisters forever. Thank you Endeavor, Esther & everyone at the Miss Universe organization.

Thank you to all my supporters, Demi angels and my beautiful rainbow nation – South Africa. And to the next Miss Universe, love every moment and enjoy every second of this incredible (8) once-in-a-lifetime (9) journey.

VOCABULARY:

(1) exceed /ɪkˈsiːd/ (v): vượt quá

(2) expectation /ˌekspekˈteɪʃn/ (n): sự mong đợi

(3) glory /ˈɡlɔːri/ (n): sự vinh quang, niềm vinh dự, hãnh diện

(4) heavenly Father (= God): Chúa

(5) enormous /ɪˈnɔːməs/ (adj): to lớn, khổng lồ

(6) seening /siːnɪŋ/ (n): phước lành (từ này không tìm thấy trong từ điển Tiếng Anh, nó là 1 từ trong tiếng Nam Phi – Afrikaans)

(7) empower /ɪmˈpaʊə(r)/ (v): trao quyền, truyền năng lượng

(8) incredible /ɪnˈkredəbl/ (adj): không thể tin tượng, đáng kinh ngạc

(9) one-in-a-lifetime: diễn ra 1 lần duy nhất trong đời

BẢN TẠM DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ vượt quá mọi mong đợi của tôi. Đầu tiên, tất cả vinh quang gửi đến Chúa – Chúa cứu thế Jesus Christ, gửi đến cha mẹ và em gái Franje của rôi, tôi có tất cả mọi thứ vì tôi có mọi người, tình yêu và sự ủng hộ của gia đình là phước lành to lớn.

Gửi tới Paula Shugard, cảm ơn cô đã tin tưởng vào những giấc mơ và trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới. Sarah, Hailey, Sophia & Kara, mãi mãi là chị em nhé. Cảm ơn công ty Endeavor, Esther và tất cả mọi người tại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Cảm ơn tất cả những người ủng hộ tôi, các thiên thần Demi và đất nước cầu vồng xinh đẹp của tôi – Nam Phi. Và gửi đến Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo, hãy yêu từng khoảnh khắc và tận hưởng từng giây phút trong hành trình chỉ có một lần trong đời đáng kinh ngạc này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *